نمایش دادن همه 37 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 12 24 36

قهوه‌ساز فول اتوماتیک ترموپلن مدل Thermoplan BW3 CTMS

قهوه‌ساز فول اتوماتیک ترموپلن مدل Thermoplan BW4c CTM2 FRS

دستگاه اسپرسو دست‌ساز ۲گروپه اسلیر مدل Slayer EP

دستگاه اسپرسو دست‌ساز ۳گروپه اسلیر مدل Slayer EP

اسپرسو ۲گروپه نیمه‌اتوماتیک M39 جیمبالی مدل LaCimbali M39TE C/2 AL

اسپرسو ۳گروپه نیمه‌اتوماتیک M39 جیمبالی مدل LaCimbali M39TE C/3 AL

اسپرسو ۲گروپه مالتی‌بویلر تال‌کاپ آتیوا جیمبالی مدل LaCimbali M100GTA DT/2 Tall Cup B

اسپرسو ۲گروپه مالتی‌بویلر تال‌کاپ آتیوا جیمبالی مدل LaCimbali M100GTA DT/2 Tall Cup G

اسپرسو ۲گروپه مالتی‌بویلر تال‌کاپ آتیوا جیمبالی مدل LaCimbali M100GTA DT/2 Tall Cup W

اسپرسو ۲گروپه مالتی‌بویلر تال‌کاپ توربواستیم آتیوا جیمبالی مدل LaCimbali M100HDA DT/2 Tall Cup TS B

اسپرسو ۲گروپه مالتی‌بویلر تال‌کاپ توربواستیم آتیوا جیمبالی مدل LaCimbali M100HDA DT/2 Tall Cup TS G

اسپرسو ۲گروپه مالتی‌بویلر تال‌کاپ توربواستیم آتیوا جیمبالی مدل LaCimbali M100HDA DT/2 Tall Cup TS W

اسپرسو تک‌گروپه نیمه‌اتوماتیک کاسادیو جیمبالی مدل Lacimbali Casadio Dieci S1

اسپرسو ۲گروپه فول اتوماتیک مالتی بویلر تال کاپ M100 جیمبالی مدل LaCimbali M100GT DT/2 Tall Cup AL

اسپرسو ۲گروپه فول اتوماتیک مالتی بویلر تال کاپ M100 جیمبالی مدل LaCimbali M100GT DT/2 Tall Cup B

اسپرسو ۲گروپه فول اتوماتیک مالتی بویلر تال کاپ M100 جیمبالی مدل LaCimbali M100GT DT/2 Tall Cup W

اسپرسو ۳گروپه فول اتوماتیک مالتی بویلر توربو استیم M100 جیمبالی مدل LaCimbali M100HD DT/3 TS AL

اسپرسو ۲گروپه اتوماتیک M23 جیمبالی مدل LaCimbali M23UP DT/2 B

اسپرسو ۲گروپه فول اتوماتیک مالتی بویلر M100 جیمبالی مدل LaCimbali M100GT DT/2 B

اسپرسو ۲گروپه نیمه‌اتوماتیک تال‌کاپ M23 جیمبالی مدل LaCimbali M23UP C/2 Tall Cup B

قهوه‌ساز فول اتوماتیک ترموپلن مدل Thermoplan BW4c CTM2 RS

اسپرسو ۲گروپه اتوماتیک M23 جیمبالی مدل LaCimbali M23UP DT/2 R

اسپرسو ۲گروپه اتوماتیک M23 جیمبالی مدل LaCimbali M23UP DT/2 W

اسپرسو ۲گروپه اتوماتیک M27 جیمبالی مدل LaCimbali M27 RE DT/2 R

اسپرسو ۲گروپه نیمه‌اتوماتیک M27 جیمبالی مدل LaCimbali M27 RE C/2

اسپرسو ۲گروپه فول اتوماتیک M39 جیمبالی مدل LaCimbali M39TE DT/2 TD AL

اسپرسو ۲گروپه فول اتوماتیک توربواستیم M39 جیمبالی مدل LaCimbali M39TE DT/2 TS TD AL

اسپرسو ۲گروپه فول اتوماتیک مالتی بویلر M100 جیمبالی مدل LaCimbali M100GT DT/2 Al

اسپرسو ۲گروپه فول اتوماتیک مالتی بویلر M100 جیمبالی مدل LaCimbali M100GT DT/2 W

اسپرسو ۲گروپه فول اتوماتیک مالتی بویلر توربو استیم M100 جیمبالی مدل LaCimbali M100HD DT/2 TS AL

اسپرسو ۲گروپه فول اتوماتیک مالتی بویلر توربو استیم M100 جیمبالی مدل LaCimbali M100HD DT/2 TS B

اسپرسو ۲گروپه فول اتوماتیک مالتی بویلر توربو استیم M100 جیمبالی مدل LaCimbali M100HD DT/2 TS W

اسپرسو ۲گروپه نیمه‌اتوماتیک M26 جیمبالی مدل LaCimbali M26BE C/2 B

اسپرسو ۲گروپه نیمه‌اتوماتیک تال‌کاپ M23 جیمبالی مدل LaCimbali M23UP C/2 Tall Cup R

اسپرسو ۲گروپه نیمه‌اتوماتیک تال‌کاپ M23 جیمبالی مدل LaCimbali M23UP C/2 Tall Cup W

اسپرسو ۳گروپه فول اتوماتیک مالتی بویلر توربو استیم M100 جیمبالی مدل LaCimbali M100HD DT/3 TS B

اسپرسو ۳گروپه فول اتوماتیک مالتی بویلر توربو استیم M100 جیمبالی مدل LaCimbali M100HD DT/3 TS W